วันที่   23   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินประวัติผลงาน ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ห้องประชุมครบรอบ 3 ปี
13.00 น. - 16.30 น.   - การพิจารณาตัดโอนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง 38 ค. (2) ห้องประชุมรวมใจเอกชน