วันที่   18   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินประวัติผลงาน ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ห้องประชุมครบรอบ 3 ปี