วันที่   7   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครคัดเลือก 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ห้องประชุมครบรอบ 3 ปี
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม zoom สป ห้องประชุมรวมใจเอกชน