วันที่   2   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครคัดเลือก 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ห้องประชุมครบรอบ 3 ปี
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 ห้องประชุมรวมใจเอกชน